Opcje wyglądu

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

NZOZ VITA Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.vita.nysa.pl

NZOZ Vita Sp. z o.o:
Telefon: +48 77 409 39 50
E-mail: vita.nysa@onet.pl
Adres korespondencyjny: Ul. Piłsudskiego 47; 48-303 Nysa

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wso.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • Możliwość przełączenia widoku strony w tryb wysokiego kontrastu
  • Możliwość powiększenia liter na stronie
  • Wiadomość audio dla osób niewidomych i niedowidzących

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika NZOZ Vita Sp. z o.o.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W NZOZ Vita Sp. z o.o. do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Ewa Madera, e-mail: vita.nysa@onet.pl, telefon: +48 77 409 39 50 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


NZOZ „Vita” Sp. z o.o. w Nysie; Ul. Piłsudskiego 47

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy.
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, recepcja,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla recepcji,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji z szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez recepcję o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.