Opcje wyglądu

O firmie

 

 

 

Szanowni Państwo!

Niestety pojawiła się awaria numerów:
-774093950
-774333476


PROSIMY DZWONIĆ POD numer telefonu: +48 77 550 77 05
Za jego pomocą można połączyć się z rejestracją do WSZYSTKICH Poradni:
-poradnia ogólna wybierz 1,
-poradnia medycyny pracy wybierz 2,
-poradnia neurologiczna wybierz 3,
-poradnia stomatologiczna wybierz 4,
-poradnia rehabilitacyjna wybierz 5,
-pozostałe – poczekaj na zgłoszenie się rejestratora


Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

 

 

 

Osoby, które chcą zastać pacjentami naszej przychodni muszą wypełnić  deklaracje wyboru lekarza oraz położnej:

1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarze do których można składać deklaracje:

1.lek. med. Zofia Kałwelis – Zaleska -  Specjalista chorób wewnętrznych
2.lek. med. Alina Medwid -                  Pediatra
3.lek. med. Małgorzata Wilczek -          Specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog.

Położne, do których można składać deklaracje:

2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
1.Iwona Garnek
2.Małgorzata Krawczyk

------------------------------------------------

NZOZ „Vita” Sp. z o.o.
Nysa ul. Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa
 Gabinet Ginekologiczno-położniczy

Gabinet pracuje:
Poniedziałek: od godz. 17:00   lekarz spec. Alina Pałęga Petryszyn
Czwartek: od godz. 17:00         lekarz spec. Alina Pałęga Petryszyn
Sobota: godz. 9:00- 14:00         lekarz spec. Agnieszka Zaleska Gajek

wykonujemy badania prenatalne


NZOZ "Vita" sp. z o.o. to  placówka medyczna na terenie Nysy działająca od roku 2001. Wprowadziliśmy i rozwijamy standardy nowoczesnej opieki medycznej, którą pragniemy obejmować całe rodziny. Od wielu lat oferujemy Państwu kompleksową opiekę medyczną. Świadczymy  usługi medyczne,staramy się  indywidualnie  podchodzić  do problemów zdrowotnych każdego pacjenta. U nas pacjent decyduje o wyborze lekarza. Nasi Pacjenci mogą liczyć na pomoc w dostosowaniu poszczególnych usług do ich potrzeb. Proponujemy Państwu również konsultacje lekarzy specjalistów w ramach kontraktu z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gabinetów prywatnych.

Świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ realizowane są zgodnie z zasadami opisanymi w zarządzeniu (nr 69 /2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA).

Zgodnie z tymi wytycznymi:
lekarz POZ udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00,
w ramach opieki POZ funkcjonuje gabinet zabiegowy, w którym świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00,
świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz poprzez wizyty domowe - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi.
W przypadku nagłego zachorowania w pozostałych dniach i godzinach (od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy) Naszym Pacjentom świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zapewnia PRZYCHODNIA NYSA UL. Bracka  1

Każdy pacjent w naszej przychodni może liczyć na pomoc najwyższej jakości, ponieważ w "Vicie" zawsze pamiętamy o przyrzeczeniu lekarskim:

"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:
- obowiązki te sumiennie wypełniać;
- służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
- według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom (...);
- stale poszerzać swą wiedzę lekarską (...)"

---------------

Do pobrania:
1. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

Karta Praw Pacjenta

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.       Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2.       Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3.       Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz, pielęgniarka, położna zasięgnęli  opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej.

4.       Lekarz, pielęgniarka, położna może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.

5.       Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

6.       Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.

7.       W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

1.       Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rodzaju i zakresie świadczeń mu udzielanych oraz do rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

2.       Pacjent, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, potencjalnymi korzyściami i ryzykiem jakie niesie ze sobą dane badanie, leczenie, zabieg.

3.       Informacja o stanie zdrowia powinna umożliwiać pacjentowi podjęcie świadomej decyzji dotyczącej postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

4.       Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia innym osobom.

5.       Pacjent, w tym małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o stanie zdrowia, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

6.       Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI, GODNOŚCI I POUFNOŚCI

1.       Pacjent ma prawo do poszanowania intymności, godności oraz poufności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2.       Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska chyba, że ze względu na  bezpieczeństwo zdrowotne lub możliwość wystąpienia zagrożenia epidemicznego, jest to niewskazane.

3.       Pacjent ma również prawo zasięgać informacji dotyczących stanu zdrowia z wyłączeniem osób postronnych.

4.       Osoba wykonująca zawód medyczny podczas wizyty, badania, zabiegów ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.

5.       Obecność i asystowanie podczas wizyty, badania, lub zabiegów, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

1.       Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2.       Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

PRAWO PACJENTA DO SKŁADANIA SKARG

1.       W sytuacji naruszenia Praw Pacjenta ma on prawo do złożenia skargi do:

-Prezesa Zarządu lub Kierownika Przychodni

-Narodowego Funduszu Zdrowia

- Biura Rzecznika Praw Pacjenta

2.       W sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy pacjent ma prawo złożyć skargę do Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy.

3.       W sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania, albo zachowania pielęgniarki lub położnej lekarzy pacjent ma prawo  złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych.

4.       W sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą Pacjent jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych.

PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

1.       Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wizytą, przeprowadzonym badaniu, wywiadzie, chyba że zachodzą szczególnie uzasadnione przesłanki do udzielenia takich informacji.

PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

1.       Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania lekarzowi, pielęgniarce, położnej, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.       Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2.       Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia do wglądu w siedzibie przychodni dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3.       Pacjent ma prawo do bezpłatnego udostępnienia mu dokumentacji medycznej, poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

4.        Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma prawo pobrać opłatę przy kolejnej kopii tej samej dokumentacji medycznej.

5.        Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

PRAWO PACJENTA W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1.       Pacjent ma prawo wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego.

2.       Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku, każdej kolejnej zmiany Pacjent zobowiązany jest wnieść opłatę

3.       Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od  woli Pacjenta.